Norbert Mika

ur. 1961 w Raciborzu – historyk-mediewista. W 1988 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny UJ, a w 2000 Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2006 na UŚ obronił pracę doktorską. Zajmuje się dziejami Raciborza. Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 2002–2006 - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego. 2006-2010 - przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego. Obecnie - członek Zarządu Powiatu Raciborskiego. więcej

Publikacje

Norbert Mika jest autorem licznych publikacji i prac naukowych oraz popularno – naukowych. W jego dorobku znajdują się również recenzje, opracowania map, a także 3 wydania pierwszego w Europie Środkowej polsko – czeskiego podręcznika do edukacji regionalnej, o łącznym nakładzie 7500 egzemplarzy. Oto tytuły wspomnianych wyżej publikacji:

Naukowe

Książki/druki zwarte:

 1. Racibórz w obliczu najazdów tatarskich i zagrożenia wałaskiego, Racibórz 2002, ss. 176.
 2. Mieszko, syn Władysława II Wygnańca, książę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca Polski (ok. 1142–1211), 1 wyd., Racibórz 2006, ss. 232; 2 wyd. Kraków 2010, ss. 288; 3 wyd. Kraków 2013, ss. 288.
 3. Krzanowice i okolice. Monografia gminy, (współautor w części biologiczno-przyrodniczej: Joanna Klinos), Krzanowice 2006, ss. 225.
 4. Studzienna. Historia miejscowości i kościoła, (współautorzy: Jan Szywalski, Teresa Koloch), Racibórz 2007, ss. 145.
 5. Walka o spadek po Babenbergach (1246–1278), Racibórz 2008, ss. 136.
 6. Dzieje ziemi raciborskiej, 1 wyd., Kraków 2010, ss. 224; 2 wyd., Kraków 2012, ss. 276 [recenzenci: Krzysztof Baczkowski, UJ Kraków; Antoni Barciak, UŚ Katowice].
 7. Dějiny Ratibořska, Krakov 2012, ss. 233 [recenzenci: Krzysztof Baczkowski, UJ Kraków; Antoni Barciak, UŚ Katowice].
 8. Historia miasta i gminy Krzanowice, Kraków 2013, ss. 286 [recenzent: Jerzy Sperka, UŚ Katowice].
 9. Dějiny města a obce Křenovice, Krakov 2013, ss. 249 [recenzent: Jerzy Sperka, UŚ Katowice].
 10. Problematyka tatarska w polityce europejskiej od połowy XV do początku XVI wieku, Kraków-Warszawa 2020, ss. 568 [recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Maroń - Wrocław, dr hab. prof. Dariusz Dąbrowski - Bydgoszcz, prof. dr hab. Igor N. Danilewskij -Moskwa, dr hab. doc. Martin Čapský - Pardubice, dr hab. prof. Ðjura Hardi - Nowy Sad, prof. dr hab. Leontij Wojtowycz - Lwów].

Artykuły naukowe:

 1. Ekspansja czesko–morawska na ziemię raciborską w XIII wieku, „Studia i materiały z dziejów Śląska”, 21, 1996, s. 7–20.
 2. Imię Przemysł w wielkopolskiej linii Piastów. Niektóre aspekty stosunków książąt wielkopolskich z Czechami do połowy XIII wieku, [in:] Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego, red. J. Krzyżaniakowa, Poznań 1997, s. 247‑255.
 3. Który Mieszko? Kontakty Piastów z Niemcami w świetle wzmianki nekrologicznej klasztoru Św. Michała w Bambergu, „Studia i materiały z dziejów Śląska”, 22, 1997, s. 7–16.
 4. Ksiądz Augustyn Weltzel jako historyk – warsztat naukowy i problem wiarygodności prezentowanych faktów w jego dziejopisarstwie, „Zeszyty Raciborskie – Strzecha”, 6, 1997, s. 45–56.
 5. Postać św. Wojciecha w europejskiej historiografii wieków średnich – prezentacja wybranych wzmianek źródłowych, [in:] Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha, red. A. Barciak, Katowice 1998, s. 43–59.
 6. Racibórz wobec zagrożenia ze strony ludów koczowniczych i pasterskich, „Studia i materiały z dziejów Śląska”, 23, 1998, s. 33–55.
 7. Czy król Rusi Halickiej Daniel był obecny przy zawieraniu pokoju wiedeńskiego w 1261 roku? Z dziejów stosunków rusko–austriackich w średniowieczu [w:] „Kwartalnik Historyczny”, rocz. CV, nr 2, Warszawa 1998, s. 3–16.
 8. Początki fundacji cysterskiej nad rzeką Rudą na Górnym Śląsku, [in:] Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, red. A. M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 290‑297.
 9. Bożogrobcy raciborscy w średniowieczu, [in:] Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 6–8 V 1999, red. M. Derwich, A. Pobóg–Lenartowicz, Wrocław, Opole 2000, s. 419–420.
 10. Przejęcie księstwa raciborskiego przez władcę opawskiego Mikołaja II, „Opava: Sborník k dějinám města”, 2, 2000, s. 11–13.
 11. Ewakuacja raciborskich dzieci w czasie powodzi – wybrane aspekty wychowawczo – zdrowotne, [in:] Społeczność lokalna w sytuacjach klęsk żywiołowych. Diagnoza – wskazania edukacyjne, red. A. Szecówka, Wrocław 2000, s. 85–90.
 12. Z przeszłości Raciborza. Osadnictwo na ziemi raciborskiej we wczesnym średniowieczu (do końca XIII wieku), „Zeszyty Raciborskie – Strzecha”, 7, 2001, s. 6–12.
 13. Język raciborskich dokumentów na przestrzeni wieków, [in:] Dziedzictwo kulturowe pogranicza śląsko–morawskiego, red. K. Lach, Racibórz 2002, s. 29‑44.
 14. Najazd polsko–ruski na ziemię opawską w 1253 r., „Opava: Sborník k dějinám města”, 3, 2003, s. 5–11.
 15. Przeobrażenia w ustroju miasta Raciborza na przestrzeni wieków, [in:] Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistości Górnego Śląska w średniowieczu, red. E. Bimler–Mackiewicz, Rybnik 2003, s. 65–75.
 16. Ustrój miejski Raciborza na przestrzeni wieków, [in:] Z dziejów ziemi raciborskiej. Miejsca–Ludzie–Problemy, red. J. Neuberg, G. Staniszewski, Racibórz 2003, s. 123–137.
 17. Wielki pożar Raciborza 23 kwietnia 1574 roku, [in:] Z dziejów ziemi raciborskiej. Miejsca–Ludzie–Problemy, red. J. Neuberg, G. Staniszewski, Racibórz 2003, s. 139–142.
 18. Jaki przydomek nosił Mieszko syn Władysława II Wygnańca?, [in:] Sacra Silentii provincia: 800 lat dziedzicznego księstwa opolskiego (1202–2002), red. A. Pobóg – Lenartowicz, Opole 2003, s. 93–100.
 19. Pożary w dawnej Opawie (do końca XVI wieku), „Opava: Sborník k dějinám města”, 4, 2004, s. 11–18.
 20. Przebieg śląsko–morawskiej granicy na przestrzeni wieków, [in:] Jedność małych ojczyzn jednością Unii Europejskiej, red. G. Utracki, Racibórz–Krzyżanowice 2004, s. 9–19.
 21. Sytuacja narodowościowa i wyznaniowa w powiecie raciborskim od połowy XIX do początków XX wieku w świetle wybranych wzmianek źródłowych, „Zeszyty Raciborskie – Strzecha”, 8, 2005, s. 27–30.
 22. Szpitalnictwo w Raciborzu, [in:] Ludzie, Dzieje, Mity. Z badań nad historią i kulturą Raciborskiego, red. K. Lach, Racibórz 2005, s. 53–64.
 23. Stosunki narodowościowe i wyznaniowe w powiecie raciborskim (od połowy XIX do początków XX wieku), [in:] Ludzie, Dzieje, Mity. Z badań nad historią i kulturą Raciborskiego, red. K. Lach, Racibórz 2005, s. 73–78.
 24. Opawa i okolice w świetle XVIII–wiecznego diariusza Juwenalisa Charkiewicza, „Opava: Sborník k dějinám města”, 5, 2006, s. 17–21.
 25. Klęski elementarne i nieszczęśliwe wypadki w gminie Krzanowice, [in:] Przeobrażenia historyczno–kulturowe na pograniczu śląsko–morawskim, red. K. Lach, M. Łasiczek, Borucin 2007, s. 45–77.
 26. Austria i Ruś w działalności ewangelizacyjnej polskich i węgierskich dominikanów, do 1241 roku, [in:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska–Szczepaniak, Opole 2008, s. 75–87.
 27. Pruskie powiaty na Górnym Śląsku w latach 1741–1871, [in:] Z kart historii powiatu rybnickiego, red. D. Keller, Rybnik 2008, s. 37–43.
 28. Początki klasztoru rudzkiego (do końca XIII wieku), [in:] Klasztor cystersów w Rudach. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej odbytej 7 czerwca 2008 r. w Rudach, red. N. Mika, Racibórz 2008, s. 7–20.
 29. Ziemia raciborska i opawska w świetle XVII–wiecznego diariusza Stanisława Oświęcima, „Opava: Sborník k dějinám města”, 6, 2008, s. 8–10.
 30. Przebieg granicy państwowej na ziemi raciborskiej i opawskiej na przestrzeni wieków, [in:] Razem czy osobno – przenikanie kultur polsko–czeskich na kresach południowych. Materiały z polsko–czeskiej konferencji, Racibórz 22/23 października 2009 r., red. M. Szczygielska, Racibórz 2009, s. 11–17 (razem z Šarką Bělastovą).
 31. Udział książąt śląskich w wydarzeniach w Gąsawie 1227 roku, [in:] Gąsawa w pamięci historycznej. w związku z 620. rocznicą lokacji miasta, red. D. Karczewski, Inowrocław 2009, s. 81–91.
 32. Mieszko Laskonogi – pierwszy książę raciborski, [in:] Mieszkańcy ziemi raciborskiej dla Polski i Europy. Materiały z konferencji naukowej odbytej w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, red. J. Kropiwnicki, J. Kropiwnicka, Racibórz 2011, s. 7–14.
 33. Kraków w polityce księcia Mieszka – syna Władysława II Wygnańca, [w:] Mieszko IV Laskonogi – książę raciborski i dzielnicowy władca Polski oraz jego dziedzictwo. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej odbytej 20 maja 2011 r. w murach Muzeum w Raciborzu, red. N. Mika, Racibórz 2011, s. 14–24.
 34. Mechanizmy postępującego rozbicia dzielnicowego i zjednoczenia Polski w XIII wieku (z uwzględnieniem roli Śląska), „Śląski Notes Historyczny”, 1, 2011, s. 8–17.
 35. Między patriotyzmem a antysemityzmem. Tendencje ideologiczne w komunikatach prasowych „Nowin Raciborskich” na przełomie XIX i XX wieku, [in:] Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku, red. B. Kalinowska–Wójcik, D. Keller, (Zeszyty Rybnickie 14 Konferencje), Rybnik–Katowice 2012, s. 135‑147.
 36. Polityka czeska kniazia Lwa Daniłowicza. Z dziejów stosunków rusko–czeskich w drugiej połowie XIII w., [in:] Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich, X – połowa XIV w., red. V. Nagirnyy, T. Pudłocki (Colloquia Russica, ser. II, vol. 1), Kraków 2013, s. 163–181.
 37. Kasata klasztorów w 1810 r. na ziemi raciborskiej, [in:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, red. M. Derwich, t. II: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego, Wrocław 2014, s. 87–93.
 38. Wkroczenie Armii Czerwonej na ziemię raciborską oraz represje wobec miejscowej ludności, [in:] Ziemia raciborska: postacie, zjawiska historyczne, gospodarka, red. N. Mika, Kraków 2014, s. 93–102.
 39. Ostatni Przemyślida – książę Walentyn Garbaty, [in:] Czechy i Polska między Wschodem a Zachodem – średniowiecze i wczesna epoka nowożytna (materiały międzynarodowej konferencji naukowej), red. T. Ciesielski, W. Iwańczak, współpr. A. Januszek–Sieradzka, M. Żeromska–Ciesielska, Warszawa 2016, s. 51–65.
 40. „Kpеcтьное целование” – geneza i praktyka stosowania przez władców ruskich, polskich i węgierskich, do końca XII wieku, [in:] Rus’ and countries of the Latin culture (10th–16th c.). Publication from the 6th International Scientific Conference, Krakow, 26th – 28th November, 2015, red. V. Nagirnyy (Colloquia Russica, ser. I, vol. 6), Kraków 2016, s. 111–129.
 41. Prudnik w obliczu zagrożenia i najazdów husyckich, [in:] Prudnik w średniowieczu: Studia nad początkami miasta, red. W. Dominiak, Prudnik 2016, s. 59–74.
 42. Wyprawa wojenna księcia Daniela Romanowicza i jego polskich sprzymierzeńców na terytorium północnych Moraw w 1253 r. Trasa przemarszu i problem wiarygodności faktów prezentowanych przez autora Latopisu halicko–wołyńskiego, [in:] Данило Романович і його часи, ред. В. Нагірный, М. Волощук (Colloquia Russica, ser. II, vol. 3), Івано-Франківськ – Краків 2017, s. 145–157.
 43. „Pestilentiae et medici”. K dějinám epidemií a medicíny v zemích České koruny během dlouhé habsbursko-osmanské války (1593–1606), [in:] Ján Jessenius (1566 – 1621) – L’udia a doba: Medzinárodná vedecká konferencia konaná 8. decembra 2016 (Historia Medicinae Slovaca I.), Bratislava 2017, s. 180‑202.
 44. Tatarská otázka v politických misích císařských kurýrů a poslů k moskevskému dvoru v letech 1587–1589, [in:] Rus’ and the world of the nomads (the second half of the 9th – 16th c.). Publication from the 6th International Scientific Conference, Plzeň, 23th – 26th, November, 2016, red. V. Nagirnyy (Colloquia Russica, ser. I, vol. 7), Krakov 2017, s. 423–438.
 45. Poutní tradice v česko-polském příhraničí Horního Slezska, [in:] Tradice a kulturotvorné funkce poutnictví na česko–polském pohraničí, red. A. Wuwer, D. Jakubczyk, Katovice 2017, s. 9–19.
 46. „Силу честного креста”. Krzyż i praktyka jego całowania na Rusi w obliczu zagrożenia i najazdów tatarskich (do końca XV wieku), [in:] Religions and beliefs of Rus’ (9th – 16th centuries). Publication from the 8th International Scientific Conference, Lviv, 15th – 18th November, 2017, red. V. Nagirnyy (Colloquia Russica, ser. I, vol. 8), Krakow 2018, s. 365–384.
 47. Русь у сілезьких середньовічних джерелах (до кінця XIII ст.), [in:] Середньовічна Русь: Проблеми термінології, ред. В. Нагірный, М. Волощук (Colloquia Russica, ser. II, vol. 4), Івано-Франківськ – Краків 2018, s. 227‑249.
 48. Traktat w Opawie z 15 sierpnia 1289 roku. Przyczynek do pierwszego planu rozbiorowego Polski, [in:] Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, K vy dání připravili Bronislav Chocholáč, Jiří Malíř, Lukáš Reitinger a Martin Wihoda, Brno 2020, s. 287–302.

Edycje dzieł:

 1. Czesław Chowaniec, Historia twierdzy stanisławowskiej (1662–1812), red. M. Wołoszczuk, N. Mika, Z. Fedunkiw, Iwano-Frankiwsk 2018, ss. 314 [recenzenci: I. Monolatij, W. Nagirnyj, A. Ostanek].

Noty i biogramy w publikacjach bibliograficznych i słownikowych:

 1. Quaestiones medii aevi novae, vol. 5, Warszawa 2000, noty bibliograficzne (Book Notices): 1) Eneae Silvii Historia Bohemica ..., 2) Jiři Jurok, Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce ..., 3) Tomaš Krejčík, Pečet v kuluře středověku ..., 4) Zdeněk Petřáň, Pavel Radoměrsky, Encyklopedie české numismatiky ..., 5) Jan Šmerda, Dénary české a moravské ..., , s. 344, 356, 363, 375, 389.
 2. Raciborzanie Tysiąclecia. Słownik Biograficzny, red. K. Gruchot, G. Wawoczny, Racibórz 2002, biogramy: 1) Barabasch Antoni, 2) Bertold z Raciborza, 3) Bethlen Gàbor, 4) Eufemia (Ofka), 5) Herman z Raciborza, 6) Jan I, 7) Jan II Dobry, 8) Jan II Żelazny, 9) Jan III Młodszy, 10) Jan IV, 11) Jerzy Fryderyk, 12) Kruczek Marian Filip, 13) Lelek Cyprian, 14) Leszek, 15) Mieszko Otyły, 16) Mieszko Laskonogi (Plątonogi), 17) Mikołaj z Raciborza, 18) Mikołaj II, 19) Mikołaj III, 20) Mikołaj IV, 21) Przemysł, 22) Strzałka Brunon, 23) Szukałowski Józef, 24) Wacław, 25) Walenty, 26) Wawrzyniec z Raciborza, 27) Władysław.
 3. Słownik Historyczny Europy Środkowo–Wschodniej, red. J. Tyszkiewicz, t.1: Państwa Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa 2006, hasła: 1) Czechy, 2) Benedyktyńskie klasztory na ziemiach czeskich, 3) Bracia morawscy, 4) Cysterskie klasztory na ziemiach czeskich, 5) Czechy a Rzesza do początku XIX w., 6) Czeskie dążenia do podporządkowania Śląska, 7) Hajek Václav z Libočan, 8) Kolonizacja niemiecka na ziemiach czeskich, 9) Najazd Tatarów na ziemie czeskie 1241, 10) Organizacja kościelna na ziemiach czeskich, 11) Rocznikarstwo czeskie do końca XIII w., 12) Rycerskie zakony na ziemiach czeskich, 13) Uniwersytet Karola w Pradze, 14) Złota bulla sycylijska, 15) Dziejopisarstwo średniowieczne na Słowacji, 16) Górnictwo średniowieczne na Słowacji, 17) Kolonizacja niemiecka na Słowacji, 18) Kontrreformacja na Słowacji, 19) Patent urbarialny i jego skutki, 20) Reformacja na Słowacji, 21) Reforma szkolna na Słowacji, 22) Tatarzy na Słowacji, 23) Wieś słowacka w XVI–XVIII w.

Podręczniki:

 1. Wspólne raciborsko–opawskie dziedzictwo: Podręcznik do edukacji regionalnej – Společné ratibořsko–opavské dědictví: Příručka k regionální výuce, (współautor: Šarka Bělastová), 1 wyd. Racibórz–Opava 2000, ss. 1–127; 2 wyd. Racibórz–Opava 2003, ss. 1–176, polsko–czeska edycja [recenzent: dr hab. Antoni Barciak, prof. UŚ Katowice].
 2. Racibórz – Opava: Podręcznik do edukacji regionalnej – Příručka k regionální výuce, (współautor: Šarka Bělastová), Racibórz–Opava 2010, ss. 1–127, polsko–czeska edycja [recenzent: dr hab. Antoni Barciak, prof. UŚ Katowice].

Recenzje:

 1. Paweł J. Newerla, Opowieści o dawnym Raciborzu, Racibórz 1995, ss. 253, Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej, [in:] „Zeszyty Raciborskie – Strzecha”, 6, 2002, s. 113–115.
 2. Opava: historie–kultura–lidé, red. Karel Müller, Rudolf Žáček, kolektiv autorů, Praha: Nakladatelství Lidové nowiny, 2006, 612 ss. [in:] „Ziemia Raciborska”, rocz. IX (69), s. 70–71.
 3. Jerzy Rajman, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu, 1 wydanie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 1998; 2 wydanie, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 2000, ss. 323, [in:] „Ziemia Raciborska”, rocz. IX (69), s. 71–72.
 4. Роман Хаутала, От „Давида, царя Индий” до „ненавистного плебса Сатаны”. Антология ранних латинских сведений о татаро-монголах, Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015, 496 ss., [in:] Rus’ and the world of the nomads (the second half of the 9th – 16th c.). Publication from the 6th International Scientific Conference, Plzeň, 23th – 26th, November, 2016, red. V. Nagirnyy (Colloquia Russica, ser. I, vol. 7), Krakov 2017, s. 482‑484
 5. Александр Узелац, Под сенком пса. Татари и јужнословенске земље у другој половини XIII века, Београд: Утопија, 2015, 324 ss., [in]: Rus’ and the world of the nomads (the second half of the 9th – 16th c.). Publication from the 6th International Scientific Conference, Plzeň, 23th – 26th, November, 2016, red. V. Nagirnyy (Colloquia Russica, ser. I, vol. 7), Krakov 2017, s. 485–489.
 6. Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech, Praha: Scriptorium, 2017, 365 ss., [in:] Religions and beliefs of Rus’ (9th – 16th centuries). Publication from the 8th International Scientific Conference, Lviv, 15th – 18th November, 2017, red. V. Nagirnyy (Colloquia Russica, ser. I, vol. 8), Krakow 2018, s. 479–481.
 7. Svjatogor: Smrt a iniciace staroruského bohatýra, Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart, 2016, 530 ss., [in:] Religions and beliefs of Rus’ (9th – 16th centuries). Publication from the 8th International Scientific Conference, Lviv, 15th – 18th November, 2017, red. V. Nagirnyy (Colloquia Russica, ser. I, vol. 8), Krakow 2018, s. 484–486.
 8. И[горь] Н. Данилевский, Историческая текстология: yчебное пособие, Издательский дом Высшей школы экономики, Москва 2018, ss. 557[in:] Studia Źródłoznawcze, t. LVIII, 2020, s. 269-270.

Popularne

Książki/druki zwarte:

 1. Książęta opolsko-raciborscy. Wybrane postacie, Racibórz 2000 (współautor: Grzegorz Wawoczny).
 2. Racibórz wczoraj i dziś, Racibórz 1998 (współautorzy: Kazimierz Frączek, Ryszard Frączek, Adam Szecówka, Leszek Wyrzykowski).

Artykuły:

 1. Zarys dziejów Raciborza, [in:] Racibórz wczoraj i dziś, Racibórz, 1998, s. 13‑21.
 2. Początki Raciborza, jego nazwa i położenie, „Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno – przyrodniczy”, rocz. I, nr 1, 1998, s. 6.
 3. Mieszko – pierwszy książę raciborski, „Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno–przyrodniczy”, rocz. I, nr 2–3, 1998, s. 5–6.
 4. Kazimierz – poczet książąt raciborskich, „Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno–przyrodniczy”, rocz. I, nr 4–6, 1998, s. 3.
 5. Mieszko Otyły – poczet książąt raciborskich, „Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno – przyrodniczy”, rocz. II, nr 2–3 (8), 1999, s. 4–5.
 6. Władysław – poczet książąt raciborskich, „Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno – przyrodniczy”, rocz. II, nr 4–5 (9), 1999, s. 7.
 7. Kłopoty oświaty w średniowiecznym Raciborzu, „ Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno–przyrodniczy”, rocz. II, nr 4–5 (9), 1999, s. 17–18.
 8. Przemysł – poczet książąt raciborskich, „ Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno–przyrodniczy”, rocz. II, nr 7 - 11(11-17), 1999, s. 4.
 9. Kontakty mieszkańców ziemi raciborskiej z ludnością ziemi opawskiej na przestrzeni wieków (wybrane zagadnienia), „Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno –przyrodniczy”, rocz. II, nr 7-11 (11-17), 1999, s. 9-11.
 10. Leszek – poczet książąt raciborskich, „ Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno–przyrodniczy”, rocz. III, nr 1 – 3 (19-21), 2000, s. 5.
 11. Prawo miejskie w Raciborzu na przestrzeni wieków, „Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno – przyrodniczy”, rocz. III, nr 1–3 (19–21), 2000, s. 6‑8.
 12. Awanturnik na tronie opolsko–raciborskim, czyli burzliwe rządy księcia siedmiogrodzkiego Bethlena Gábora, „Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno– przyrodniczy”, rocz. III, nr 4–7 (22–25), 2000, s. 1–2.
 13. Dzieje ziemi raciborskiej, wodzisławskiej i głubczyckiej – obecnie polskiej części Euroregionu ‘Silesia’, „Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno–przyrodniczy”, rocz. III, nr 8–11 (26–29), 2000, s. 7–9.
 14. Osadnictwo ziemi raciborskiej i kozielskiej we wczesnym średniowieczu (do końca XIII wieku), „Ziemia Raciborska Miesięcznik historyczno–przyrodniczy”, rocz. IV, nr 5–7 (35–37), 2001, s. 16–18.
 15. Z dziejów ziemi pietrowickiej i sudickiej, „Ziemia Raciborska Miesięcznik historyczno–przyrodniczy”, rocz. V, 2002, nr 1–4 (43–46), s. 36–45.
 16. Raciborzanie na średniowiecznych uniwersytetach, „Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno–przyrodniczy”, rocz. VI, nr 1–2 (55–56), 2003, s. 1‑11.
 17. Z dziejów średniowiecznych Krzanowic, „Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno–przyrodniczy”, rocz. VI, nr 3–5 (57–59), 2003, s. 9–16.
 18. Ziemia raciborska w poemacie ‘Śląsk’, autorstwa Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego, „Ziemia Raciborska. Miesięcznik historyczno–przyrodniczy”, rocz. VI, nr 10–12 (64–66), 2003, s. 22–31 (współautor: Ewa Koczwara).
 19. Studzienna – zarys dziejów miejscowości (do czasu przyłączenia do Raciborza), „Ziemia Raciborska”, rok VII (67), 2004, s. 44–64.
 20. Walka o spadek po Babenbergach 1246–1278, „Ziemia Raciborska”, rocz. VIII, nr 68, 2005, s. 58–87.
 21. Przemyślidzi opawsko–raciborscy. Blaski i cienie panowania, „Ziemia Raciborska”, rocz. IX (69), 2006, s. 41–56.
 22. Krzanowice i Chuchelna – wspólne dzieje / Křenovice a Chuchelná – společná historie, [w:] Przygraniczne spotkanie samorządowców / Příhraniční setkání samosprávy, Racibórz–Krzanowice 2009, s. 28–54.
 23. Krzanowice i Strahovice – wspólne dzieje / Křenovice a Strahovice - společná historie, [in:] Konkurs kuchni regionalnej / Konkurs regionálni kuchyně?, Racibórz–Krzanowice 2010, s. 17–35.
 24. Życie na kartkach zapisane (wspomnienia o Ryszardzie Kinclu), [w:] Raciborzanie dwudziestolecia. Wspomnienia sercem pisane, red. K. Gruchot, Racibórz 2012, s. 123–126 (wspomnienie o dr. Ryszardzie Kinclu).

Mapy:

 1. Euroregion Silesia. Mapa panoramiczna – tekst (w językach: niemieckim, angielskim, czeskim i polskim), Opava – Racibórz 2001, (razem z P. Vojtalem).

W swoich badaniach zajmuje się historią Polski i Czech, a zwłaszcza śląsko-morawskiego pogranicza. Interesuje się genealogią średniowiecznych rodów panujących w Europie Środkowej, lokacjami i ustrojami miast na Górnym Śląsku, dziejami Raciborza i Opawy. Nie stroni również od badań nad stosunkami rusko-austriackimi i czesko-ruskimi w średniowieczu, a nawet podejmuje tematykę sensu stricto pedagogiczną. Współpracuje na tym polu z ośrodkami uniwersyteckimi w kraju i za granicą. Uczestniczył, jako autor referatów, w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Oto one:

 1. Przemysł II. Odnowienie Królestwa Polskiego – Poznań 1995.
 2. Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha – Zabrze 1997.
 3. Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej – Kraków – Mogiła 1998.
 4. Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym – Turawa 1999.
 5. Sacrum Silentii provincia. 800 lat dziedzicznego księstwa opolskiego – Opole 2002.
 6. Dějiny Opavy II – Opawa 1999.
 7. Dějiny Opavy III – Opawa 2001.
 8. Dějiny Opavy IV – Opawa 2003.
 9. Dějiny Opavy V – Opawa 2005.
 10. Dějiny Opavy VI – Opawa 2007.
 11. Dějiny Opavy VII – Opawa 2009.
 12. Święty Jacek i jego dziedzictwo – Opole-Kamień Śląski 2007.
 13. Gąsawa poprzez wieki – Gąsawa 2008.
 14. Z kart historii powiatu rybnickiego – Rybnik 2008.
 15. Klasztor cystersów w Rudach – Rudy 2008.
 16. Dylematy stosunków polsko-krzyżackich w edukacji szkolnej – Katowice 2009.
 17. Mieszkańcy ziemi raciborskiej dla Polski i Europy – Racibórz 2010.
 18. Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyj-nych w Polsce i Europie – Wrocław 2010.
 19. Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku – Rybnik 2011.
 20. Polityka czeska kniazia Lwa Daniłowicza. Ziemia przemyska a Przemyślidzi w drugiej połowie XIII wieku – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. "Na pograniczu kultur: Przemyśl i ziemia przemyska na przestrzeni wieków" – Przemyśl, 19-20 kwietnia 2012.
 21. Rozwój gospodarczy Raciborza do 1800 roku – Racibórz 2012.
 22. Czechy i Polska między Wschodem a Zachodem. Średniowieczna i wczesna epoka nowożytna – Kamień Śląski, 24-26 września 2012.
 23. Kpеcтьное целование – geneza i praktyka stosowania przez władców ruskich, polskich i węgierskich, do końca XII wieku – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Ruś a kraje kultury łacińskiej (X–XVI w.) / Rus’ and countries of the Latin culture (10th–16th c.)” – Kraków, 26–28 listopada 2015.
 24. Prudnik w obliczu zagrożenia i najazdów husyckich – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Prudnik w średniowieczu” – Prudnik, 3 grudnia 2015.
 25. Tatarská otázka v politických misích císařských kurýrů a poslů k moskevskému dvoru v letech 1587–1589 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Rus a svět kočovníků, druhá polovina IX.–XVI. století / Rus’ and the world of the nomads (the second half of the 9th – 16th c.)” – Plzeň, 23–26 listopada 2016.
 26. „Pestilentiae et medici”. K dějinám epidemií a medicíny v zemích České koruny během dlouhé habsbursko-osmanské války (1593–1606) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Ján Jessenius (1566–1621): L’udia a doba – Bratislava” , 8 grudnia 2016.
 27. Poutní tradice v česko-polském příhraničí Horního Slezska, – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Tradycje oraz kulturotwórcze funkcje pielgrzymowania na pograniczu polsko–czeskim / Tradice a kulturotvorné funkce poutnictví na česko–polském pohraničí” – Godów, 27 października 2017.
 28. Русь у сілезьких середньовічних джерелах (до кінця XIII ст.) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Середньовічна Русь: Проблеми термінології” – Галич, Івано-Франківськ, 25–27 maja 2017.
 29. „Силу честного креста”. Krzyż i praktyka jego całowania na Rusi w obliczu zagrożenia i najazdów tatarskich (do końca XV wieku) – Międzynarodowa konferencja naukowa pn. „Релігії і вірування Русі (ІХ–ХVІ століття) / Religions and beliefs of Rus’ (9th – 16th centuries)” – Львів, 15–18 listopada 2017.
 30. Próby pozyskania przez księcia czernihowskiego Michała Wsiewołodowicza pomocy militarnej na zachodzie Europy przeciwko Tatarom w latach 1239‑1245 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Ruś a Polska (X–XIV w.)” – Przemyśl, 5–8 grudnia 2018.
 31. The issue of the East in the works of a late medieval German poet Sebastian Brant (end of 15th century) – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „The World of the Slavs: Forgotten Meeting Place of Different Cultures” – Warszawa, 30 styczeń-1 luty 2020.